ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στα ταξίδια του VOYA TRAVEL < Γ κ Ε ΒΟΓΙΑ Ο.Ε.>, το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη, με αριθμό Μητρώου Τουριστικής Επιχείρησης 0933Ε60000069401 , (εφεξής καλούμενο «η Εταιρεία»). Οι ακόλουθοι όροι είναι σύμφωνοι προς την Κοινοτική Οδηγία 90/134 και το προεδρικό διάταγμα 339/1996, ισχύουν παράλληλα με τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ταξιδίου που υπογράφετε και η δήλωση συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε ταξίδι και εκδρομή που διοργανώνεται και πραγματοποιείται από την Εταιρεία μόνο ή από την Εταιρεία σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο (ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ.), σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των παρόντων Γενικών όρων Συμμετοχής, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της αντίστοιχης σύμβασης ταξιδίου και ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη/ Ταξιδιώτη. Υποχρέωση των Πελατών/Ταξιδιωτών είναι να μελετήσουν λεπτομερώς το πρόγραμμα της εκδρομής και τους όρους συμμετοχής.

Σύμφωνα με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, οργανωμένο ταξίδι είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων, ήτοι μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. Οργανωμένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επιμέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωμένου ταξιδίου γίνεται με χωριστή τιμολόγηση.

Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε ταξίδι και εκδρομή της Εταιρείας αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας μας, (ενδεχομένως) του Πωλητή (Ταξιδιωτικού Πράκτορα) και του Πελάτη (Ταξιδιώτη), η οποία συνάπτεται και τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της ακόλουθης διαδικασίας: υπογραφή της σύμβασης από τους συμβαλλόμενους, πληρωμή της αντίστοιχης προκαταβολής και έκδοση της σχετικής απόδειξης είσπραξης και όχι από οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δε διαθέτει δικά της μέσα μεταφοράς, καταλύματα ή λοιπές εγκαταστάσεις. Ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των Πωλητών – Πελατών και των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των ταξιδιών της (μεταφορικές εταιρίες, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.), επί των οποίων εξάλλου, αντικειμενικά δεν δύναται να ασκεί άμεσο έλεγχο. Στο πλαίσιο του μεσολαβητικού της ρόλου, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της, πλην όμως ουδεμία ευθύνη φέρει για περιστατικά, ανωμαλίες κλπ. που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα, ή που οφείλονται σε παραλείψεις ή ενέργειες των ανωτέρω φορέων παροχής υπηρεσιών, καθώς και για περιστατικά των οποίων η πρόβλεψη ή/και αντιμετώπιση δεν είναι εκ της φύσεώς τους δυνατή. Τέτοιες ενδεικτικώς αναφερόμενες περιπτώσεις είναι η κλοπή, απώλεια, φθορά αποσκευών και

αντικειμένων, χρημάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων, η τέλεση οποιασδήποτε παράνομης ή/και αξιόποινης πράξης εκ μέρους Πελατών, καθώς και οι συνέπειες από παράνομες ή/και αξιόποινες πράξεις κατά των Πελατών.

Ομοίως, η Εταιρεία δεν ευθύνεται (κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση) για:

 • Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Οι αεροπορικές και λοιπές μεταφορικές εταιρείες, καθώς και οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων που αναφέρονται στις περιγραφές των ταξιδίων και εκδρομών έχουν βασισθεί στα προγραμματισμένα δρομολόγια κάθε μορφής και ειδικά ναυλωμένων πτήσεων / δρομολογίων, όπως αυτά προγραμματίσθηκαν και με οποιονδήποτε τρόπο ανακοινώθηκαν από τις αντίστοιχες εταιρείες και φορείς και όπως αυτά (τα δρομολόγια) ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος.
 • Ατυχήματα, ασθένειες, δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο και υψομετρικές διαφορές, τροφικές δηλητηριάσεις, αλλεργίες, επιδημίες ή ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, οποιεσδήποτε άλλες δυσχέρειες που ενδέχεται να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις (όπως ενδεικτικώς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανωτέρας βίας).

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αντιμετώπισης των ως άνω περιπτώσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση των Πελατών – Ταξιδιωτών, παρέχοντάς τους κάθε δυνατή συνδρομή.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εκτέλεση των προγραμμάτων των ταξιδιών. Έκτακτες ή απρόβλεπτες καταστάσεις είναι δυνατόν να καταστήσουν επιβεβλημένη τη διαφοροποίηση του προγράμματος πριν από την αναχώρηση ή και κατά τη διάρκεια εκδρομής.

 1. Πριν από την αναχώρηση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων, όπως καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων των μεταφορικών μέσων, αλλαγές κατηγορίας ξενοδοχείων για διάφορους λόγους (όπως ενδεικτικά, λόγω προβλημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις, μη σωστό έλεγχο των κρατήσεων των ξενοδοχείων κλπ.), καθώς και λόγω έκτακτων γεγονότων που διαδραματίζονται στη χώρα όπου γίνεται το ταξίδι, (όπως ενδεικτικά, καιρικές συνθήκες, επιδημίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεμος ή απειλή πολέμου, αεροπειρατείες, τρομοκρατικές ενέργειες, αναταραχές κλπ.)

Στις περιπτώσεις αυτές ο Πελάτης έχει τρεις εναλλακτικές λύσεις:

 1. Να δεχθεί την αλλαγή.
 2. Να αγοράσει άλλη εκδρομή της Εταιρείας με την ίδια τιμή πώλησης ή φθηνότερη, οπότε θα του επιστραφεί η διαφορά της τιμής ή ακριβότερη, οπότε θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιμής
 • Να ακυρώσει το ταξίδι του με ταυτόχρονη επιστροφή όλου του χρηματικού ποσού που έχει καταβάλει.
 1. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός ή τοπικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ταξιδιού εξαιτίας έκτακτου γεγονότος ή ενόψει έκτακτου γεγονότος (όπως ενδεικτικά, ακυρώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων, γεγονότα ανωτέρας βίας: πόλεμος, πραξικόπημα, σεισμός, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ.). Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, σίτιση, μεταφορές κλπ.) επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη, εφόσον η φύση αυτών των γεγονότων καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη και αντιμετώπισή τους.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για τους κάτωθι λόγους:

 1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (ως αναφέρονται ανωτέρω) ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στους συμμετέχοντες το συνολικό ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλει στην Εταιρεία εντός ευλόγου χρόνου.
 2. Περιορισμένη συμμετοχή (για τα αεροπορικά οργανωμένα προγράμματα απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων και για τα οδικά οργανωμένα προγράμματα ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους συμμετέχοντες το αργότερο 7(επτά) ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής και να τους επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλει εντός ευλόγου χρόνου.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ο Πελάτης έχει δικαίωμα να αγοράσει άλλη εκδρομή της Εταιρείας με την ίδια τιμή πώλησης ή φθηνότερη, οπότε θα του επιστραφεί ή διαφορά της τιμής, ή ακριβότερη, οπότε θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιμής.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές που αναγράφονται στον ένθετο τιμοκατάλογο έχουν υπολογισθεί με βάση τα στοιχεία κόστους του ταξιδιού (αεροπορικούς ναύλους, κόστος μεταφορών, και διαμονή καταλυμάτων κλπ.) και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του.

Οι τιμές αυτές μπορούν να αυξηθούν για τους ακόλουθους λόγους:

 • Αύξηση αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων.
 • Ανεπαρκής αριθμός συμμετεχόντων.
 • Αισθητή αύξηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε σχέση με το ευρώ.

Αλλαγή της τιμής των ταξιδίων από την Εταιρεία λόγω των ανωτέρω μπορεί να γίνει μέχρι 3 (τρεις) ημέρες πριν την αναχώρηση και δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής εκ μέρους του Πελάτη.

Σημείωση: Στις τιμές που αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους δεν περιλαμβάνονται κάποιες πρόσθετες δαπάνες, όπως φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, άλλοι φόροι και προσαυξήσεις, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, βίζες, εορταστικά δείπνα κλπ. και βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων της Εταιρείας μας. Κατά το μεγαλύτερο τους μέρος, τα έξοδα αυτά καταβάλλονται στο εξωτερικό στον συνοδό / αρχηγό ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Εταιρείας, και τα έξοδα των φόρων κατά την αναχώρηση από τα αεροδρόμια εξωτερικού. Σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά, οι φόροι αεροδρομίων, η εμπρόθεσμη εξόφλησή τους εκ μέρους του Πελάτη είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή του στην εκδρομή.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Οι αεροπορικές μετακινήσεις των οργανωμένων ταξιδιών πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ταξιδιωτών ανά περίπτωση και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές μετακινήσεις των μεμονωμένων ταξιδιωτών, πραγματοποιούνται με εισιτήρια ειδικής οικονομικής θέσεως και ενώ ο αριθμός έχει καλυφθεί τότε ο πελάτης έχει την δυνατότητα να μετακινηθεί στην επόμενη (class of service) / ακριβότερη θέση, κι εφόσον καταβάλλει την ανάλογη οικονομική διαφορά.

Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Εταιρεία να επέμβει στην αεροπορική Εταιρεία, ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο αναμονής των ανταποκρίσεων.

Οι όροι οι οποίοι αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου (Κάρτα επιβίβασης) που έχει εκδοθεί στο όνομα του ταξιδιώτη, είναι το συμβόλαιο του πελάτη απευθείας με την αεροπορική Εταιρεία, με την οποία η Εταιρεία μας έχει μεσολαβήσει για να εξασφαλίσει τη θέση και όχι την εναέρια μεταφορά.

Παρά το γεγονός ότι οι όροι αυτοί βασίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρίες οι οποίες περιορίζουν την υπαγωγή ή εξαιρούνται από την υποχρέωση να υπόκεινται σε αυτές, Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγματοποιούμενα αεροπορικά δρομολόγια, η δε Εταιρεία, δε φέρει καμία απολύτως σχετική ευθύνη, ούτε δύναται να παρέμβει σχετικά. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι, η Εταιρεία ουδόλως ευθύνεται για αλλαγές που επέρχονται στα δρομολόγια από τις αεροπορικές εταιρίες για λειτουργικούς λόγους, για τεχνικούς λόγους, για λόγους αναφερόμενους στους τύπους αεροσκαφών, στο πρόγραμμα πτήσης, στους ενδιάμεσους σταθμούς (transit), σε προβλήματα που ανάγονται στο προσωπικό της (ασθένεια, απεργία κλπ.), στις ώρες αναχωρήσεων ή αφίξεων των πτήσεων, καθώς επίσης για την επιλογή θέσεων (π.χ. αριθμός θέσης, θέση σε παράθυρο ή στον διάδρομο κλπ.), και για τυχόν μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων από τον αριθμό των θέσεων του αεροσκάφους (overbooking) κλπ.. Στην τελευταία αυτή περίπτωση του overbooking, είναι πιθανόν να υφίσταται ακόμη και επιβεβαιωμένη και κωδικοποιημένη θέση, αλλά η αεροπορική Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος, χωρίς η Εταιρεία μας να φέρει καμία ευθύνη.

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς αποδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους διάφορα ξενοδοχεία ακόμα και της ίδιας κατηγορίας. Σε ορισμένες χώρες όπου η τουριστική υποδομή είναι μέτρια, τα ξενοδοχεία προσφέρουν μέτριες ανέσεις.

Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην περιγραφή των προγραμμάτων. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη, η παραμονή γίνεται σε δωμάτια απλού τύπου (standard rooms). Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης/Ταξιδιώτης καταβάλλει τη διαφορά και λάβει μονόκλινο δωμάτιο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το δωμάτιο θα είναι καλύτερο ή πιο ευρύχωρο. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί δίκλινο δωμάτιο και δίκλινο κρεβάτι, πρέπει να το δηλώσει κατά την εγγραφή του. Η Εταιρεία από την πλευρά της θα προβεί σε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλισή του, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την πραγματοποίησή του.

 • Συνιστάται η αποφυγή τρίκλινων δωματίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα με προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού και συνεπώς, όχι άνετα. Η επιλογή των δωματίων, του ορόφου κλπ., γίνεται από την διεύθυνση του ξενοδοχείου και μόνο, η οποία είναι και η αποκλειστικώς υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο (γεύματα, room-service κλπ.).
 • Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραδίδονται στις 11.00 (τοπική ώρα) και παραλαμβάνονται στις 14.00 (τοπική ώρα), ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης των πελατών. Τυχόν οικονομική επιβάρυνση στην τιμή του ξενοδοχείου εξαιτίας της καθυστερημένης αποχώρησης του Πελάτη/Ταξιδιώτη βαρύνει μόνο τον τελευταίο.
 • Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξης σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά , το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία ειδοποιηθεί καθυστερημένα από το κατάλυμα προορισμού (ξενοδοχείο κλπ.) ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση δωματίων που η Εταιρεία έχει κρατήσει για τους Πελάτες για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικώς όταν το ξενοδοχείο έχει προβεί στην κράτηση μεγαλύτερου αριθμού δωματίων από την δυναμικότητά του (overbooking) κλπ., η Εταιρεία θα αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου (και αντίστοιχου καταλύματος) της ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου (ή καταλύματος) χαμηλότερης κατηγορίας. Υποχρεούται δε, να επιστρέψει στον Πελάτη τη διαφορά που προέκυψε. Πέραν της ανωτέρω καταβολής της διαφοράς, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση. 

 

ΠΟΥΛΜΑΝ

Οι θέσεις στο πούλμαν αλλάζουν ανάλογα με την διάρκεια της εκδρομής. Η αλλαγή των θέσεων είναι υποχρεωτική καθημερινά, από όλους τους πελάτες χωρίς καμία εξαίρεση.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρωινό και ένα κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται από την Εταιρεία ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε ημέρας. Η εστίαση των ταξιδιωτών γίνεται ομαδικά στις οργανωμένες εκδρομές. Τα νερά, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, σνακ κλπ. δεν περιλαμβάνονται στις τιμές της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής, εκτός αν ρητώς αναφέρονται στο πρόγραμμα της εκδρομής.

ΑΡΧΗΓΟΣ / ΣΥΝΟΔΟΣ

Τα οργανωμένα σε γκρουπ ταξίδια της Εταιρείας συνοδεύονται από έμπειρο και γλωσσομαθή συνεργάτη, ο οποίος φροντίζει για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος και είτε α) παραλαμβάνει το γκρουπ την ημέρα αναχώρησης έως την ημέρα επιστροφής στην Ελλάδα, είτε β) παραλαμβάνει το γκρουπ στον σταθμό της πρώτης διανυκτέρευσης και το παραδίδει στον σταθμό της τελευταίας διανυκτέρευσης ανάλογα με το πρόγραμμα της εκδρομής. Εντός του αεροσκάφους ο αρχηγός – συνοδός δεν έχει περισσότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε άλλο ταξιδιώτη, για αυτό και τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες κατά την διάρκεια της πτήσης θα πρέπει να ζητηθούν μόνο από την αεροπορική Εταιρεία, όπως αυτές καθορίζονται από την Συνθήκη της Βαρσοβίας. ΟΙ Πελάτες/Ταξιδιώτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τις συστάσεις, συμβουλές κλπ. του αρχηγού – συνοδού.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι συνοδοί ή οι αντιπρόσωποι που συναντούν οι Πελάτες/Ταξιδιώτες στις χώρες προορισμού είναι δυνατόν να διοργανώνουν – αναλόγως του προγράμματος – προαιρετικές εκδρομές ή άλλες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η συμμετοχή στις προαιρετικές αυτές εκδρομές και εκδηλώσεις γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατ’ επιλογήν του πελάτη και με δική του οικονομική επιβάρυνση και ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για αυτές τις προαιρετικές εκδρομές και εκδηλώσεις.

Οι τιμές συμμετοχής στα ανωτέρω δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα στην χώρα προορισμού, όπως ενδεικτικώς αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.τ.λ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 336/1996), η Εταιρεία έχει προβεί στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για την κάλυψη περιπτώσεων μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης ή μέρους αυτής, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για το όνομα της ασφαλιστικής Εταιρείας και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

ενημερώνεστε πριν από την σύναψη της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η ανωτέρω ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ουδεμία σχέση έχει με την ταξιδιωτική ασφάλιση των πελατών και δεν καλύπτει ατυχήματα, προβλήματα υγείας κλπ.

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Κάθε πελάτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα κ.α.) Η Εταιρεία ενημερώνει για το πού πρέπει να απευθυνθούν οι Πελάτες και τους εξυπηρετεί για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών και δεν έχει ευθύνη στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσής τους. Αν είστε κάτοχος ξένου διαβατηρίου, είστε υποχρεωμένος να το δηλώσετε και να εξακριβώσετε πιθανές συνέπειες (καθώς ορισμένες χώρες λ.χ. εξαρτούν την άδεια εισόδου σε αυτές από την κατοχή συγκεκριμένων υπηκοοτήτων). Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε χώρα προορισμού αρνηθεί την είσοδό σας σε αυτήν εξ αυτού του λόγου. Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγγράφων ή προϋποθέσεων που απαιτεί η χώρα προορισμού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη στην περίπτωση που δεν επιτραπεί η είσοδος σε Πελάτη επειδή δε διαθέτει τα σωστά έγγραφα ή δεν ακολούθησε τις σωστές διαδικασίες για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών κλπ.
 • Η ευθύνη φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την επιστροφή του στην Ελλάδα. Σε περίπτωση απώλειας, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη. Η Εταιρεία θα συνδράμει στην προσπάθεια ανεύρεσης των απολεσθέντων αντικειμένων στο μέτρο που δεν διαταράσσεται η εκδρομή για τους λοιπούς ταξιδιώτες. Οποιαδήποτε έξοδα δημιουργηθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη / ταξιδιώτη και θα απαιτηθεί η άμεση καταβολή τους στην Εταιρεία. Οι Πελάτες/Ταξιδιώτες ευθύνονται για την αγορά τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος, την δήλωση και το γνήσιο της δήλωσής τους σχετικά με αυτό ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών τελωνειακών και άλλων αρχών, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με άλλες αξίες και αντικείμενα που μεταφέρουν μαζί τους. Οι Πελάτες σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς των αεροδρομίων και τις εθνικές νομοθεσίες κατά την παραμονή τους στα αεροδρόμια (λ.χ. ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα προϊόντα duty free).
 • Στην περίπτωση που οι (ελληνικές ή αλλοδαπές) αρχές δεν επιτρέψουν στον ταξιδιώτη την έξοδό του από τη χώρα λόγω μη ακριβούς δήλωσης του συναλλάγματος ή λόγω απαγόρευσης εισαγγελικής ή άλλης (εκ του νόμου, λόγω δικαστικής απόφασης, διοικητικού μέτρου κλπ.), η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει και ο πελάτης / ταξιδιώτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
 • Ο Πελάτης/Ταξιδιώτης δεν μπορεί να τροποποιήσει ταξίδι ή να αλλάξει ξενοδοχείο, όταν το ταξίδι είναι εν εξελίξει. Διακοπή του ταξιδιού για οποιονδήποτε λόγο – σπουδαίο ή μη -δεν είναι επιτρεπτή. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφει τα καταβληθέντα ποσά, τα

δε έξοδα που προκύπτουν από τυχόν διακοπή του ταξιδίου (εισιτήρια επιστροφής κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη/ταξιδιώτη.

 • Πριν την αναχώρηση από το ξενοδοχείο, οι Πελάτες/Ταξιδιώτες υποχρεούνται να εξοφλήσουν τυχόν λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά, γεύματα και λοιπές υπηρεσίες). Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς Πελατών/Ταξιδιωτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης/Ταξιδιώτης έχει κάποια ειδική επιθυμία (λ.χ. είναι χορτοφάγος, η επιθυμεί άλλο τύπο δωματίου αντί του στάνταρ με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση) οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία προ της σύναψης της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημά του στο μέτρο του δυνατού, δεν εγγυάται όμως την ικανοποίηση της ειδικής επιθυμίας. Η Εταιρεία έχει καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια όλων των αναφερόμενων πληροφοριών, στοιχείων και καταχωρίσεων στα έντυπά της. Παρ’ όλα αυτά, επειδή από την ημερομηνία εκδόσεως των σχετικών εντύπων και μέχρι την πραγματοποίηση του ταξιδιού/εκδρομής είναι πιθανό να επέλθουν αλλαγές τις οποίες η Εταιρεία δεν είναι δυνατό να ελέγξει, δεν αποκλείεται να υπάρχουν λεπτομέρειες που δε συμφωνούν απολύτως με τα αναγραφόμενα στα παραπάνω έντυπα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της εκδρομής (λ. χ. μη λειτουργία ενός μουσείου ή άλλου αξιοθέατου, τεχνικά προβλήματα σε ανέσεις και εξοπλισμό ξενοδοχείων κλπ.). Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις μεταβολές αυτές σε σχέση με όσα αναφέρονται στα έντυπά της.

 • Στα ομαδικά ταξίδια, απαραίτητη είναι η φιλική διάθεση και κοινωνικότητα μεταξύ των πελατών / ταξιδιωτών, το ομαδικό πνεύμα και η κατανόηση σε τυχόν αντιξοότητες. Οι συνοδοί χρειάζονται τη βοήθειά σας για την ομαλή εξέλιξη του ταξιδιού. Βασική υποχρέωση του κάθε ταξιδιώτη που συμμετέχει σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις που προγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας το αποτέλεσμα για τον ταξιδιώτη είναι η απώλεια του ταξιδιού ή της μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση. Ο πελάτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Έξοδα εκδρομών κλπ., που δεν ακολούθησε ο ενδιαφερόμενος δεν επιστρέφονται.
 • Ο πελάτης/ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών, καθώς και προς τις συστάσεις και υποδείξεις του οδηγού, των τοπικών ταξιδιωτικών πρακτόρων κλπ.. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο πελάτης/ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κλήση για παράσταση ενώπιον αρχής, σύλληψη, απαγόρευση εισόδου ή εξόδου ή άλλη κύρωση από τις εθνικές αρχές.

Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στα γραφεία της Εταιρείας ή με τραπεζικό έμβασμα ή μέσω πωλητού / ταξιδιωτικού πράκτορα ή με φιλικό ή άλλως πως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αποδέχονται αυτομάτως όλους τους όρους συμμετοχής.

Α. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο πελάτης/ταξιδιώτης δικαιούται να μεταφέρει μαζί του για κάθε ταξίδι ανεξαρτήτου τύπου μεταφοράς (αεροπορικό ταξίδι, κρουαζιέρα, ταξίδι με πούλμαν κλπ.) μια βαλίτσα βάρους μέχρι 20 κιλών και μια χειραποσκευή διαστάσεων 53cmX 26cm X 23cm. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 (είκοσι) κιλά και οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο μια χειραποσκευή 5 (πέντε) κιλών στην καμπίνα του αεροσκάφους. Στην περίπτωση υπέρβαρου, ο Πελάτης/Ταξιδιώτης υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο που θα ζητήσει η αεροπορική εταιρεία κατά την ώρα της αναχώρησης λόγω της υπέρβαρης αποσκευής. Ο πελάτης/ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής Εταιρείας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών και η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών, η αεροπορική Εταιρεία θα αποζημιώσει τον πελάτη/ταξιδιώτη μόνο για το βάρος της αποσκευής, σύμφωνα με τη συνθήκη της Βαρσοβίας, ανεξαρτήτως της αξίας του περιεχομένου της αποσκευής. Για το λόγο αυτό, μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας στις αποσκευές. Η ανωτέρω ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την αεροπορική εταιρεία και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία μας.

Β. ΥΓΕΙΑ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας πρέπει να έχετε την προηγούμενη άδεια του γιατρού σας για να ταξιδέψετε και εγγράφως να ενημερώσετε την Εταιρεία σχετικά, κατά την εγγραφή σας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης της Εταιρείας για το ανωτέρω ζήτημα, η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως σχετική ευθύνη. Ομοίως, εάν έχετε κάποια αναπηρία, φροντίστε να μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς κατά την εγγραφή σας.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιήσει την περίπτωση σας, ουδόλως όμως μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε προβλήματα μπορούν να προκύψουν, καθώς και για όποια παράπονα μπορεί να έχετε λόγω της κατάστασης της υγείας σας.

Αν η αναπηρία ή το πρόβλημα υγείας ή το ενδεχόμενο ατύχημα ή ασθένεια ενός Πελάτη/ Ταξιδιώτη δημιουργεί πρόβλημα στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι αζημίως για την ίδια.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση τέτοιου συμβάντος η Εταιρεία θα συνδράμει και θα συμπαρασταθεί στον παθόντα κατά το μέτρο του δυνατού, δεν έχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός σχετικού εξόδου (π.χ. κόστος νοσοκομείου, γιατρών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετάβασης οικείων, περαιτέρω παραμονής, κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και διαμονής πέραν των ρητώς αναφερόμενων στο πρόγραμμα για τον ταξιδιώτη και τους τυχόν συνοδεύοντες αυτόν κλπ.). Επειδή δε, η εκδρομή των υπολοίπων ταξιδιωτών θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, οι υπεύθυνοι της Εταιρείας στην περιοχή (αρχηγοί, συνοδοί, αντιπρόσωποι, κλπ.) δεν δύνανται να παραμένουν πέρα των ευλόγων χρονικών ορίων – όπως αυτά επιβάλλονται και καθορίζονται από την αναγκαιότητα ομαλής συνέχισης του προγράμματος των υπολοίπων μελών της ομάδας – μαζί με τον παθόντα κατά την περίθαλψη,

νοσηλεία, κλπ., αυτού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι ενός πελάτη/ ταξιδιώτη και να τον επιστρέψει στην Ελλάδα, εάν κατά την κρίση της κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή η ψυχική κατάσταση των λοιπών εκδρομέων.

Ο πελάτης/ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερώνεται εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς της κάθε χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή φάρμακα που θα πρέπει ενδεχομένως να κάνει ή να προμηθευτεί. Υποχρεούται δε, και να προβεί με δική του πρωτοβουλία και έξοδα σε όλες τις σχετικές ενέργειες (εμβολιασμούς, αγορά φαρμάκων, κλπ.).

Έχετε πάντα μαζί σας τα σχετικά πιστοποιητικά, τη φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνετε, καθώς και ένα φαρμακείο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση ελαφρών περιστατικών.

Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η Εταιρεία προτείνει και συνιστά στους πελάτες/ταξιδιώτες ένα προαιρετικό πακέτο ταξιδιωτικής ασφάλειας με εξαιρετικά χαμηλό πρόσθετο κόστος. Μπορείτε να απολαύσετε το ταξίδι σας χωρίς άγχος για τις οικονομικές επιπτώσεις τυχόν αναπάντεχων – δυσάρεστων γεγονότων. Οι καλύψεις του πακέτου αυτού αναφέρονται σε ένθετο τιμοκατάλογο, το δε κόστος καταβάλλεται υποχρεωτικά με την προκαταβολή της συμμετοχής.

Δ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Σε περίπτωση παραπόνων, αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται αναλόγως αντικειμένου στον αρχηγό – συνοδό ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Εταιρείας ή στο κατάλυμα, όπου και θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημα σας. Για οποιοδήποτε παράπονο ή διαμαρτυρία που σχετίζεται με το ταξίδι, θα πρέπει να παραπονεθείτε εγγράφως στην Εταιρεία εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής σας. Παράπονα και διαμαρτυρίες κατά την επιστροφή, τα οποία δεν εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Εταιρεία να φροντίσει αυτό που σας δυσαρεστεί, δεν γίνονται δεκτά και αντίκεινται στην αρχική σύμβαση.

Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης (συμμετοχή) πρέπει να συνοδεύεται με προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας του ταξιδιού. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής, δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την αναχώρηση. Εάν εγγραφείτε σε κάποιο ταξίδι εντός της

ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας πριν από την αναχώρηση, υποχρεούστε να καταβάλλετε εξαρχής όλη την αξία του ταξιδιού.

ΣΤ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών η Εταιρεία προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό είναι με τη σειρά της υποχρεωμένη να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Άκαιρη θεωρείται όποια ακύρωση γίνεται μέσα στις 30 (τριάντα) τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Εξάλλου ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και έχει εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτηση του σε άλλο πρόσωπο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • το άτομο πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, όπως και ο πελάτης τον οποίο αντικαθιστά.
 • οι προμηθευτές της Εταιρείας μας αποδέχονται την εκχώρηση.
 • η Εταιρεία έχει ενημερωθεί από τον Πελάτη τουλάχιστον 9 (εννέα) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι.

Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη/ταξιδιώτη. Ο πελάτης/ ταξιδιώτης που αποδέχεται την εκχώρηση, αυτομάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους συμμετοχής και τους όρους της σύμβασης, αμφότεροι δε ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι της Εταιρείας μας για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής και για κάθε άλλο λόγο.

Ακυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι σας, επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι, αλλά σε μελλοντική αναχώρηση. Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα που η Εταιρεία θα λάβει αυτή γραπτώς. Όταν η Εταιρεία λάβει τη γραπτή ακύρωση, τότε υπολογίζονται τα ανάλογα ακυρωτικά, ήτοι:

 • Ακύρωση συμμετοχής 30 (τριάντα) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή προκαταβολής στο ακέραιο με την εξαίρεση ποσού 120 ευρώ κατ’ άτομο που παρακρατεί η Εταιρεία για λειτουργικά έξοδα.
 • Ακύρωση συμμετοχής 29 -15 (είκοσι εννέα – δέκα πέντε) ημέρες πριν από την αναχώρηση : ακυρωτικά 35% επί της αξίας της εκδρομής.
 • Ακύρωση συμμετοχής 14 – 8 (δέκα τέσσερις -οκτώ) ημέρες πριν από την αναχώρηση :ακυρωτικά 50 % επί της αξίας της εκδρομής
 • Ακύρωση συμμετοχής 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση :ακυρωτικά 100% επί της αξίας της εκδρομής.

Υπάρχει η δυνατότητα – και η Εταιρεία μας το συνιστά ανεπιφύλακτα – να συνάψετε σχετική ταξιδιωτική ασφάλιση που θα σας καλύπτει για την περίπτωση που για κάποιους λόγους θα πρέπει να ακυρώσετε το ταξίδι σας, ούτως ώστε να αποφύγετε την πληρωμή ακυρωτικών. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεών μας.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Ή ΕΡΜΗΝΕΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων Συμμετοχής έχουν τεθεί χάριν ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία τους. Η διαίρεση δε αυτών σε τμήματα ή/και παραγράφους, καθώς και η αρίθμησή τους γίνεται αποκλειστικώς προς το σκοπό διευκόλυνσης των αναφορών και δεν συνιστά ούτε αποβλέπει στην ιεραρχική κατάταξή τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.

Η σύμβαση μεταξύ του ταξιδιώτη και της Εταιρείας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικώς αρμόδια για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από τη σύμβαση αυτή είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης